آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم + قوانین و اصطلاحات پوکر

آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم + قوانین و اصطلاحات پوکر

در این بازی همه چیز بر پایه شانس نیست. حتی کارت های دست تان نمی تواند از شما یک برنده قطعی بسازد، این بازی یک جنگ تمام عیار با کت و شلوار است. هر کسی که دور میز پوکر می نشیند با یک استراتژی آمده است یکی بلوف می زند یکی کلد کالینگ می کند آن یکی با زیر نظر گرفتن رفتار بازیکنان دور میز سعی می کند تا دست بازیکنان را بخواند، اما همه آنها از همین جا شروع کرده اند آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم ، محبوب ترین نوع بازی پوکر. در این مقاله ابتدا به آموزش بازی تگزاس هولدم می پردازیم و در پایان این متن فیلم آموزشی آن را نیز خواهیم دید.

قبل از خواندن ادامه مطلب پیشنهاد میکنم حتما " قوانین و اصطلاحات پوکر " را بخوانید

اولین نکته ای که در آموزش پوکر بیان می شود این است که بازی در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ از دیلر یا کارت پخش کن که در واقع مدیر میز است شروع می شود و ﺑﻴﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ . ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ 2 ﻛﺎرت داده ﻣﻲﺷﻮد ، در سمت چپ دیلر به ترتیب Small Bling و بعد Big Blind نشسته اند که مقدار شرط Big Blind باید دو برابر شرط Small Bling باشد که البته کمترین شرط روی میز است. در واﻗﻊ اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎر از اﻳﻦ ﭘﺲ از این دو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان SB و BB ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان BB را ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت از آن دور ﺑﺎزي ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺟﺎ بزندکه به آن  Fold  گفته می شود . ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﺎﻻي ﻛﺎرﺗﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ ( Raise ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان Raise ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ BB اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise در ﭘﻮﻛﺮ تگزاس هولدم

از ﻧﻈﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان Raise ﭘﻮﻛﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ می شود :

  • Limit
  • No limit
  • Pot Limit

در ﻧﻮع Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ BB اﺳﺖ و این کار ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4 دور اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. در ﻧﻮع Pot Limit ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزي ﭘﻮت (Pot) ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻣﻲﺗﻮان Raise ﺗﻮپ زد. در ﻧﻮع No Limit ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ در ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻌﺪ از Raise ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآن دور ﺑﺎزي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﻳﻚ دور،SB ﺑﺮاﺑﺮ10و BB ﺑﺮاﺑﺮ20 اﺳﺖ،اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ 60 اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ،ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻤﺎن 60 را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

کارت های مشترک در پوکر :

ﺳﻪ ﻛﺎرت Flop

بعد از ﭘﺎﻳﺎن دور اول ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر هولدم ، 3 ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻪ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻳﻚ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻮﻛﺮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Flop ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی بازی پوکر ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼمﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check  ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ Raise ﺟﺎ زده و Fold ﻛﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﻌﺪي اﺷﺘﺮاﻛﻲ رو ﻣﻲﺷﻮد .

ﻳﻚ ﻛﺎرت Turn ﻳﺎ Fourth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور دوم ﺷﺮط ﺑﻨ ﺪی ،یک ﻛﺎرت رو ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻪ ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ 5 ﺗﺎﻳﻲ از 6 ﻛﺎرتﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ Turn ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮطﺑﻨﺪ بازی پوکر ، اﻧﺠﺎم می ﺷﻮد.در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺷﺮط SB ﻳﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ از وي ﻛﻪ در ﺑﺎزي ﺣﻀﻮر دارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raise ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﺎFold ﻛﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اشتراکی رو می شود.

ﻳﻚ ﻛﺎرت River ﻳﺎ Fifth Street

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دور ﺳﻮم ﺷﺮط ﺑﻨﺪی در بازی پوکر ،یک ﻛﺎرت دیگر ﻛﻪ ﻛﺎرت آﺧﺮ اﺳﺖ رو می ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻬﺎر ﻛﺎرت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن اﺳﺖ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻛﺎرت ﺑﻪ دو ﻛﺎرت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ پنج ﺗﺎﻳﻲ ازهفت ﻛﺎرت ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲﺳﺎزد.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎﻳﺶ River ﻳﻚ دور ﺗﺎزه ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ دور ﻧﻔﺮ اول ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺷﺮط SB اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدش ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ Check ﻛﻨﺪ، Raiseﻛﻨﺪ ﻳﺎ Fold ﻛﻨﺪ.در ﻫﺮ دور ﺑﺎزي اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮط ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ Fold ﺑﻘﻴﻪ ﺷﻮد،ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻮﻟﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ از رو ﺷﺪن ﻛﺎرت آﺧﺮ ﻳﺎ River و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دور ﺷﺮط ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزي ﺣﻀﻮر داشته باشد، Show Down ﻳﺎ دﻳﺪن دﺳﺘﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرت آﺧﺮ ﺷﺮط را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﺎرﺗﻬﺎﻳﺶ را روﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﺳﺖ ﭘﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻲﺑﺮد.اﮔﺮ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،Split ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

حال می توانید با دیدن این فیلم آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم بصورت کامل روند و اصطلاحات جاری پوکر را درک کنید.

نویسنده :
منبع : رویال آموزش

برچسب ها :

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : آموزش بازی پوکر تگزاس هولدم + قوانین و اصطلاحات پوکر