قوانین و اصطلاحات رایج پوکر

قوانین و اصطلاحات رایج پوکر

قوانین و رتبه‌بندی دست‌ها و ورق‌ها

در بازی پوکر بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت(۲ برگ در دست هر بازیکن، و ۵ برگ زمین که متعلق به همه بازیکنان است) برنده است.

نمودار مقابل به ترتیب شامل بهترین دست یعنی تاپ استریت (ردیف) فلاش (Royal Flush) تا بدترین دست ممکن بش (High Card) است که در بازی پوکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترتیب در روش ۵ برگی که در ایران مرسوم است کمی متفاوت است. در پوکر پنج برگی سه عدد از یک ورق از استریت برتر است و رنگ هم دست بهتری از فول می‌باشد. همچنین در بسیاری موارد در پوکر ۵ کارتی از تمام ورقها استفاده نمی‌شود و برای نمونه در بازی با شرکت ۵ نفر از کارتهای کمتر از ۶ استفاده نمی‌شود

 • تاپ استریت فلاش (royal flush): این ترکیب بالاترین دست در رده‌بندی دستهای پوکر است. پنج کارت از آس تا ۱۰ با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک):

A♠ K♠ Q♠ J♠ ۱۰♠

 • استریت فلاش (استریت به معنای مستقیم یا ردیف است) (straight flush): پنج کارت پشت سر هم با یک خال (گشنیز، خشت، دل یا پیک):

Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥

 • کاره («Four of a kind» or "Quad"): چهار عدد از یک ورق:

K♣ K♦ K♥ K♠ 9♥

 • فول (full house): سه تا از یک عدد و دو تا از عدد دیگر:

8♣ 8♦ 8♠ K♣ K♠

 • رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:

K♠ J♠ 8♠ 4♠ 3♠

 • ردیف (straight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف (حتی اگر یک خال با بقیه متفاوت باشد):

5♦ 4♥ 3♠ 2♦ A♦

 • سه (three of a kind): سه عدد از یک ورق:

7♣ 7♥ 7♠ K♦ 2♠

 • دو پر (two pair): دو جفت از دو ورق:

A♣ A♦ 8♥ 8♠ Q♠

 • جفت (پر) (one pair): یک جفت از یک ورق:

9♥ 9♠ A♣ J♠ 4♥

 • بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی:

A♦ 10♦ 9♠ 5♣ 4♣

 • اگر چند دست در یک رده بندی قرار داشته باشند:

1: پر (pair):اگر چند نفر پر باشند، پر بزرگتر برنده است. برای مثال پر 8، پر 6 را می‌برد. اگر دو نفر پر یک عدد باشند، کسی که برگ[های] دیگر (غیر پر) اش بزرگتر است برنده است. البته اگر جزو دو برگی که از زمین بیرون انداخته می‌شوند نباشد. (یادآوری می‌شود از ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب می‌شود.

۲: دو پر(two pair): اگر چند نفر ۲پر باشند، برنده کسی است که پر بزرگترش (top pair)از بقیه بزرگتر باشد. برای مثال KK 55 از QQ JJ بهتر است.
اگر دو نفر دو پر یکسان باشند: در این حالت مسلماً ۴ برگ از ۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده است و یکسان است، پس برگ پنجم هرکس بزرگتر باشد برنده است، و اگر بزرگترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی است و پولی که وسط است، بین افراد مساوی تقسیم می‌شود.
مثال:دست علی ۸وA و دست سینا ۸وQ است. برگهای زمین هم ۱۰٬۱۰٬۸،K،۵ است.
۵ تای علی ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،A است و ۵ تای سینا ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،K، پس علی برنده است.
ولی اگر دست علی ۸و۹ و دست سینا ۸و۲ باشد، بازی مساویست، چون ۵ تایی هردو ۱۰٬۱۰٬۸٬۸،K است.

۳: سه (three of a kind): اگر چند نفر سه باشند، کسی که با عدد بزرگتری سه است برنده است.
برای مثال ۶ ۶ ۶، ۲ ۲ ۲ را می‌برد.

۴: ردیف (straight):اگر چند نفر «ردیف» باشند، کسی که ردیفش از عدد بزرگتری شروع شود برنده است.
برای مثال ۹ ۸ ۷ ۶ ۵، ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را می‌برد

.
۵: رنگ (flush):اگر چند نفر رنگ باشند، کسی که بزرگترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده است.

برای مثال اگر زمین شامل ۸♠ ۴♠ ۳♠ باشد، کسی که J♠و ۲♠ دارد، کسی را که ۹♠ و ۸♠ دارد می‌برد.

۶:فول(full house):فول شامل یک پر و یک «سه» است، اگر چند نفر فول باشند، کسی که سه تاییش بزرگتر است برنده است.
برای مثال J J J 3 3 از 4 4 4 A A دست بهتری است.

۷:کاره (four of a kind):اگر چند نفر کاره باشند، کسی که با عدد بزرگتری کاره است برنده است.
برای مثال ۸۸۸۸، ۶۶۶۶ را می‌برد.

۸:استریت فلاش (straight flush): اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی که استریت فلاشش با عدد بزرگتری شروع شود برنده است.
برای مثال ۳♠۴♠۵♠۶♠۷♠، ۲♠۳♠۴♠۵♠۶♠ را می‌برد.

 

روشنک را که دارای ترکیب 9♠ 7♠ K♠ Q ♠10♠ است (Flush King high) شکست می‌دهد. .

 

اصطلاحات پوکر

 

 ABC PLAYER

در واقع به بازیکنی گفته می شود که بسیار قابل پیش بینی است.  معمولا به یک شیوه بازی میکند و خیلی خسیس است. این نوع بازیکنان اغلب شرط های کم و بازیهای سبک را می برند . اما به سادگی مقابل بازیکنان حرفه ای شکست می خورند.


Ace Magnets
دستی که هیچ جفتی ندارد و بالاترین یک ورق آس است. این دست دستهای دیگر بدون ورق سر را می برد و یک برنده ی احتمالی در یک بازی heads-up یا خیلی سطح پایین است

Ace Rag
(آس بی مصرف) :  آس همراه یک برگ ضعیف

Aces Up
دو جفت ، که یک جفتش آس ها باشد. برای مثال : اگر شخصی AJ داشته باشد و زمینه AKJ74 باشد آن شخص Aces Up است چون دو جفت از A و J را دارد.

Advertise
وقتی یک بازیکن تبلیغ می کند برای گیج کردن رقیبانش با یک روش متفاوت از استراتژی معمولش بازی می کند. یک بازیکن بطور کلی استراتژی اش را تغیر می دهد بنابراین رقیبان شل تر بازی می کنند و وقتی دست قوی دارند بیشتر مستعد پرداخت می شوند.

مثال: او معمولا یک بازیکن شل نیست او فقط دست های بد را نشان می کند . (بلوف زدن)

All-In
شرط بستن همه ی ژتون هایتان یا خواندن با تمام ژتونهایتان در یک بازی نامحدود اگر بازیکنی بیشتر از شما شرط بست ، شما می توانید All-In کنید و کل موجودیتان را در برابر موجودی حریف شرط ببندید.

Alligator Blood
برای توصیف بازیکنی که بدون ترس بازی می کند زمانی که موجودی کمی دارد و برنده می شود. یا اختیارا، بازیکنی که برای مدت طولانی با موجودی کم بازی می کند وفقط به اندازه ای می برد که در بازی بماند.

American Airlines
دستی که دو آس داشته باشد.

Aquarium
آکواریوم اتاق پوکر یا بازی ای است که در آن تعداد زیادی ماهی وجود دارد.

(ماهی= بازیکن آماتور)

Bankroll
     به کل مقدار پولی که یک بازیکن در یک دوره زمانی برای قمار کنار می گذارد گفته میشود.
     به میزان ژتون خریداری شده هر نفر، برای بازی در یک میز گفته می شود.

Big Blind 
شرط اجباری بزرگ، در پوکر به نوبت مهره Dealer می چرخد و نفر بعد از دیلر مبلغ معینی به عنوان Small Blind را می پردازد و نفر بعد ازآن دو برابر این مبلغ را که همان Big Blind است می پردازد.

Board
به کارتهای مشترک روی میز گفته میشود.

Second Pair
جفت (پر) تشکیل شده از یکی از کارتهای بازیکن و یک کارت مشترک که هم بالاتر و هم پایینتر از آن روی میز وجود داشته باشد.

Semi-Bluff
نوعی از بلاف که در آن امید کامل شدن دست هم در ترن و ریور می رود. برای مثال پای استریت یا پای فلاش که در آن بازیکن دارای موقعیت خوبی در میز باشد و هم سعی کند با بلاف دیگران را بیرون کند و هم در صورت برنده شده، مقدار بیشتری پات ببرد.

Set
به معنی سه تایی (سه عدد کارت هم ارزش) در یک ترکیب دست پوکر می باشد. به آن Three of kinds هم گفته می شود.

Set-up
عملی که بیشتر در کازینو ها انجام می گیرد و هر چند وقت یک بار، بسته کارت جدیدی که به ترتیب از آس پیک تا دو خشت مرتب می باشد را به رو در میز ارائه میکنند و سپس آن را کاملا مخلوط کرده و بر میزنند و بازی را انجام می دهند.

Shark
بازیکن حرفه ای پوکر (کسی که ماهی ها را می خورد) ماهی به بازیکن ضعیف می گویند.

Shootout
یکی از مهیج ترین انواع مسابقات پوکر (برای برنده ها) که در ابتدا از تعداد زیادی بازیکن در میزهای مختلف تشکیل می شود و نفرات برنده آخر هر میز (یا دو نفر آخر که بقیه را برده اند) در میزهای جدید جمع می شوند و این کار تا تشکیل میز نهایی ادامه پیدا می کند. مزیت بزرگ این نوع مسابقات، سرعت پایان یافتن آن است.

Short buy
به خرید کمتر از حداقل مقدار مجاز در میانه بازی گفته میشود که بر طبق برخی مقررات مجاز می باشد.

Short Stack
کسی که کمترین میزان ژتون را در میز پوکر دارد، نفر متضاد این شخص، چیپ لیدر است.

Short handed
بازیهای تا شش نفره (نه بیشتر) را می گویند که روش بازی و احتمالات ریاضی آن با میزهای متداول ۹ یا ده نفره متفاوت است.

Showdown
رو کردن کارتها در انتهای دست بازی پوکر برای معلوم شدن برنده

Side game
به میزهای بازی عادی پوکر در تورنمنت های پوکر گفته می شود که برای بازیکنانی که باخته اند و یا بستگان و دوستان بازیکنان مسابقه تشکیل می شود.

Side Pot
هنگامی که یک بازیکن با ژتون کم All-in شود و بیشتر از یک نفر آن را کال کنند، اگر در ادامه بازی پوکر دوباره کس دیگری All in کند، برای این که ژتونهای برنده های دوم و سوم با ژتونهای پات اصلی مخلوط نشود، آنها را از هم جدا می گذارند.

Sit and go
به مسابقات پوکری گفته می شود که بر خلاف مسابقات از پیش اعلام شده، باید در آن ثبت نام کرد و منتظر شد تا تعداد بازیکنان ثبت نام شده به حد نصاب برسند و بلافاصله بعد از آن بازی شروع می شود.

Slow Play
به بازی محتاطانه و غیر تهاجمی با دستهای خوب گفته میشود. معمولا در این نوع بازی، نفر مقابل در حال بازی تهاجمی است و کسی که Slow Play بازی میکند، بعد از مدتی فکر به آرامی کال یا چک می کند تا او را ترغیب به ادامه بازی تهاجمی در مرحله بعد کند.

Small blind
شرط اجباری کوچک که نفر بعد از Dealer باید آن را بپردازد و نفر بعد از او باید دو برابر یعنی Big Blind را بپردازد.

Smoot call
کال کردن یک raise وقتی دست خوبی داشته باشید ولی در آن حد نیست که به برنده بودن آن دست مطمئن بود.

Splash the Pot
یک نوع ادا و اطوار برای All in کردن یا پرتاب مقدار زیادی ژتون در پات است. این کار معمولا مجاز نیست چون شمردن ژتونهای پات را مشکل میکند.

Stack
به مجموعه ژتونهای مقابل بازیکن پوکر در حین بازی گفته می شود.

Stakes
به حداقل میزان مجاز خرید ژتون برای حضور در میز بازی پوکر و مقدار بلایندها گفته میشود.

Steal (دزدی)
بر خلاف نامش، به معنی تلاش یک بازیکن پوکر به وسیله بلاف زدن برای به دست آوردن ژتونهای موجود در پات است.

Steam
به معنی خشم و عصبانیت و از کوره در رفتن است. معمولا وقتی یک بازیکن به این درجه میرسد، بازیکنان دیگر از او حداکثر بهره برداری را میکنند.

Straddle bet
به آن Live هم می گویند. در بازی پوکر غیر از مسابقات، نفر بعد از شرط اجباری بزرگ (Big blind) میتواند قبل از پخش شدن کارتها، میزان شرط اجباری را دو برابر کرده و آن را در مقابل خود قرار دهد. به این ترتیب نفر بعد از او باید بازی را شروع کرده و حداقل باید دو برابر بلایند عادی را بپردازد.

Straight
ردیف، به پنج کارت پشت سر هم (بدون توجه به هم خال بودن) در یک ترکیب کارت پوکر گفته می شود. مانند KQJ109 .

Straight Flush
بهترین دستی که در بازی پوکر وجود دارد. استریت فلاش، استریتی که رنگ هم هست. بالاترین آن هم که از آس تا ده (همخال) می باشد به رویال فلاش معروف است.

Street (خیابان)
به مراحل مختلف رو کردن کارتهای مشترک می گویند Flop , Turn , River مثلا خیابان سوم به معنی فلاپ، خیابان چهارم به معنی ترن و خیابان پنجم به معنی ریور است.

String Bet
نوعی عمل غیر قانونی در کازینو ها که در بازیهای دوستانه بیشتر دیده میشود. در این عمل، بازیکن شرط نفر قبل را با حرکت دست یا حتی حرف کال می کند و بلافاصله آن را افزایش میدهد. در این فاصله میلی ثانیه ای، فرصت پیدا میکند به عکس العمل شرط .

Always use the Online HTML Converter  to compose the content for your website easily.

نویسنده :
منبع : رویال آموزش

برچسب ها : #slot

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : قوانین و اصطلاحات رایج پوکر